Izrađene Preporuke za korištenje CIX-a

Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce) u okviru Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti, sukladno mjeri A.3.1, zajedno sa sunositeljima ZSIS-om i HAKOM-om izradio je Preporuke za korištenje nacionalnog čvora za međusobnu razmjenu internetskog prometa.

Nacionalna strategija i Akcijski plan prepoznaju važnost CIX-a kao bitnog faktora u hrvatskom internetskom prostoru te njegov potencijal u povećanju računalne sigurnosti Republike Hrvatske.

Preporuke promoviraju korištenje nacionalnog čvora za međusobnu razmjenu internetskog prometa, s posebnim osvrtom na prednosti njegova korištenje s aspekta sigurnosti razmjene internetskog prometa. CIX osigurava međusobnu razmjenu internetskog prometa između korisnika različitih usluga najkraćim komunikacijskim putem u okviru nacionalnog sustava javnih elektroničkih komunikacija. Ovaj način razmjene internetskog prometa predstavlja sigurnosni zahtjev za operatore koji pružaju usluge državnim tijelima, ali i potrebu učinkovitog i ekonomičnog nacionalnog povezivanja svih drugih korisnika u gospodarskom sektoru i samog građanstva RH.