Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga

Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 26. srpnja 2018. donijela je Uredbu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga (Narodne novine br. 68/2018).
Temeljem Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga donesena je Uredba kojom se utvrđuju mjere za postizanje visoke razine kibernetičke sigurnosti operatora ključnih usluga, način njihove provedbe, kriteriji za određivanje incidenata koji imaju znatan učinak na pružanje ključnih usluga, sadržaj obavijesti i druga bitna pitanja za obavješćivanje o incidentima.